Wij gebruiken cookies voor analyse, veiligheidsdoeleinden, het goed functioneren en het persoonlijker maken van de website. Gaat u verder op de site? Dan geeft u ons toestemming om cookies te plaatsen.

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Terug naar boven

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer dline bv

Vestigingsadres Baarloseweg 49 5988NP Helden

Telefoonnummer 077 3747447 telefonisch bereikbaar ma t/m vr van 9,00 tot 20,00 uur za van 10,00 tot 16,00 uur.

E-mailadres info@dline.nl

KvK-nummer; 12062348

BTW-identificatienummer; NL817217241B01

Terug naar boven

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Terug naar boven

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Terug naar boven

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Terug naar boven

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Terug naar boven

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Terug naar boven

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Terug naar boven

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Terug naar boven

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Terug naar boven

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Terug naar boven

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Terug naar boven

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Terug naar boven

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Terug naar boven

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Terug naar boven

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
 5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Terug naar boven

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Terug naar boven

Artikel 18 – Branchegarantie

 1. Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Terug naar boven

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Terug naar boven

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 1. Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
Adres Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193
1071 HA Amsterdam

Terug naar boven

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

- [Naam consumenten(en)]

- [Adres consument(en)]

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

Leveringsvoorwaarden D-Line B.V. voor ondernemers


1.Definitie
In het navolgende wordt verstaan onder de “afnemer”: iedere natuurlijke of rechtspersoon die van D-Line B.V. zaken
wenst te kopen of koopt, danwel enige overeenkomst van andere aard met D-Line B.V. wenst te sluiten of sluit.
2. Toepasselijkheid
2.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes van en alle overeenkomsten
met D-Line B.V, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3
De Afnemer aanvaardt deze voorwaarden door het reageren op een door D-Line B.V. uitgebrachte offerte of door de
bestelling van zaken bij D-Line B.V.
2.4
Overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd en
voor de bij die overeenkomst bepaalde gevallen.
3. Totstandkoming
3.1
Beschrijvingen en afbeeldingen in catalogi en brochures, alsmede prijslijsten aan afnemers dienen slechts ter
informatie van de Afnemer en gelden niet als aanbod van D-Line B.V. Offertes geschieden schriftelijk, zijn vrijblijvend
en worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij anders vermeld in de offerte.
3.2
Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke aanvaarding door Afnemer van de door D-Line B.V. uitgebrachte
offerte en welke een schriftelijke aanvaarding door D-Line B.V. moet zijn ontvangen.
4 Prijzen
4.1
Alle door D-Line B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, verpakkings- en verzendkosten en/of andere op de
goederen als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de orderbevestiging uitdrukkelijk anders is
aangegeven.
4.2
Alle door D-Line B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief installatie, gebruiksinstructies en reis- en hotelkosten van de
installateurs en/of instructeurs, tenzij op de orderbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4.3
D-Line B.V. behoudt zich het recht voor opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending
van de orderbevestiging, te wijzigen; zo zal D-Line B.V. gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming van de
overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van tarieven, rechten,
lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor D-Line B.V. kostenverhogend
zijn, aan de Afnemer door te berekenen. De Afnemer wordt van de prijswijziging op de hoogte gesteld.
5 Levering
5.1
Tenzij is overeengekomen dat D-Line B.V. voor levering zal zorgdragen, geschiedt de levering der bestelde zaken
door de ter beschikkingstelling van die zaken aan de Afnemer dan wel aan de door de Afnemer aangewezen
vervoerder.
5.2
Indien is overeengekomen dat D-Line B.V. voor levering zal zorgdragen, geschiedt de levering der bestelde zaken
door afgifte van die zaken aan het op de desbetreffende orderbevestiging vermelde adres.
5.3
Vanaf levering zijn de zaken voor risico van de Afnemer.
5.4
De levertijden worden door D-Line B.V. steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. Overschrijding van de
levertijd brengt D-Line B.V. niet in verzuim als bedoeld in artikel 6:83 BW.
5.5
Zodra aan de Afnemer is bericht dat de door hem bestelde zaken voor hem ter beschikking gereed liggen, dienen
die zaken binnen tien dagen nadien door hem of de door hem aangewezen vervoerder te worden afgenomen.
Indien de Afnemer de zaken niet binnen deze termijn heeft afgenomen, heeft D-Line B.V. het recht de zaken voor
rekening en risico van de Afnemer op te slaan of de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring aan de
Afnemer te ontbinden met behoud van haar recht op schadevergoeding.
5.6
De Afnemer verleent D-Line B.V. bij voorbaat toestemming de door de Afnemer bestelde zaken in gedeelten te
leveren. Elke deellevering zal afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. De Afnemer verplicht zich elke deellevering
als een zelfstandige levering te beschouwen en derhalve iedere desbetreffende factuur binnen de daarvoor gestelde
termijn te voldoen.
Installatie
6.1
Indien installatie van de bestelde zaken door D-Line B.V. is overeengekomen, dient de Afnemer de installatie
overeenkomstig de daartoe door hem ontvangen aanwijzigingen van D-Line B.V. mogelijk te maken. Die aanwijzingen
kunnen onder meer inhouden het ter bezichtiging van de plaats waar de installatie zal plaatsvinden toegang
verschaffen aan daartoe door D-Line B.V. aangewezen personen, het verwijderen van deuren, het vergroten van
entrees, het ter beschikking stellen van transportmiddelen, het aanbrengen van speciale stroomvoorzieningen en het
aanleggen van waterleidingen.
6.2
De Afnemer verleent D-Line B.V. bij voorbaat toestemming de door de Afnemer bestelde zaken in gedeelten te
installeren. Elke installatie zal afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. De afnemer verplicht zich elke deelinstallatie
als een zelfstandige installatie te beschouwen en derhalve iedere desbetreffende factuur binnen de daarvoor gestelde
termijn te voldoen.
6.3
Datum en tijdstip van installatie worden door D-Line B.V. bij benadering opgegeven en zijn niet bindend.
Overschrijding daarvan brengt D-Line B.V. niet in verzuim als bedoeld in artikel 6:83 BW.
6.4
De bestelde zaken worden geacht te zijn geïnstalleerd wanneer zij functioneren in overeenstemming met de door de
fabrikant opgegeven specificaties.
7 Betaling
7.1
Betaling van de koopprijs van de geleverde zaken en van de installatie daarvan wordt opeisbaar terstond na de
levering respectievelijk de installatie en dient zonder enige korting of schuldvergelijking uiterlijk binnen veertien
dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.2
Indien betaling binnen de in het vorige lid gestelde termijn niet heeft plaatsgevonden, is de Afnemer over het gehele
factuurbedrag met ingang van de dag dat die termijn verstrijkt een rente verschuldigd van één procent per maand of
gedeelte van een maand tot aan de dag der algehele voldoening.
7.3
Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor D-Line B.V. verbonden aan de invordering van aan haar
verschuldigde bedragen, komen ten laste van de nalatige Afnemer. Voor de buitengerechtelijke kosten zal minimaal
vijftien procent van het factuurbedrag of het niet tijdig voldane gedeelte daarvan verschuldigd zijn.
7.4
Ongeacht het geen met betrekking tot de betalingstermijn in artikel 7.1 is bepaald, heeft D-Line B.V. te allen tijde het
recht te verlangen dat de Afnemer zekerheid stelt voor de betaling, of dat de Afnemer vóór de levering of de installatie
het door hem verschuldigde bedrag geheel of gedeeltelijk of voor een door D-Line B.V. te bepalen gedeelte voldoet.
8. Eigendomsvoorbehoud
8.1
Niettegenstaande de levering, gaat de eigendom van de te leveren zaken eerst op de Afnemer over wanneer hij al
hetgeen hij op grond van de desbetreffende en soortgelijke, gesloten of nog te sluiten, overeenkomsten aan D-Line
B.V. verschuldigd is, heeft voldaan.
8.2
De Afnemer is verplicht de door D-Line B.V. geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar
eigendom van D-Line B.V. te bewaren.
8.3
Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de Afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet
verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
8.4
Indien de Afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens D-Line B.V. te kort schiet of D-Line B.V.
goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen te kort zal schieten, is D-Line B.V. gerechtigd de onder
eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de Afnemer worden gecrediteerd voor
de marktwaarde van de teruggenomen zaken, met dien verstande dat hij in geen geval gecrediteerd zal worden voor
een bedrag hoger dan de oorspronkelijke koopprijs verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
8.5
De Afnemer is verplicht binnen zeven dagen na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van D-Line B.V. zijn
medewerking te verlenen aan verpanding overeenkomstig de artikelen 3:237 en 239 BW van door D-Line B.V. aan te
wijzen zaken en vorderingen tot zekerheid van de nakoming van al hetgeen de Afnemer aan D-Line B.V. verschuldigd
is.
9. Toerekenbare tekortkoming
Indien de Afnemer enige voor hem uit een overeenkomst met D-Line B.V. voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt
of D-Line B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die haar goede grond geven te vrezen dat de Afnemer een
dergelijke verplichting niet stipt zal nakomen, heeft D-Line B.V. het recht nakoming van al haar verplichtingen jegens
de Afnemer op te schorten en alle overeenkomsten met de Afnemer geheel of gedeeltelijk als (buitengerechtelijk) te
ontbinden met behoud van recht op schadevergoeding. Als omstandigheden die D-Line B.V. goede grond geven te
vrezen dat de Afnemer een dergelijke verplichting niet stipt zal nakomen, gelden in ieder geval: het aanvragen of het
uitspreken van het faillissement van de Afnemer, het indienen van een verzoek tot surséance van betaling van de
Afnemer of het verlenen van surséance van betaling aan de Afnemer, een beslag op het gehele of een gedeelte van
het vermogen van de Afnemer, overlijden of onder curatelestelling van de Afnemer, staking of overdracht van het
bedrijf van de Afnemer of een belangrijk deel daarvan in een op te richten of reeds bestaande vennootschap en
wijziging van de doelstelling van dat bedrijf.
10. Reclame en retourzendingen
10.1
Eventuele reclames over gebreken van door D-Line B.V. geleverde zaken en de installatie daarvan dienen uiterlijk
veertien dagen na levering respectievelijk installatie schriftelijk aan D-Line B.V. te worden gemeld.
10.2
Gebreken die redelijkerwijs niet binnen bovenvermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, dienen
onmiddellijk nadat de Afnemer het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken aan D-Line B.V. te
worden gemeld.
10.3
Na het verstrijken van bovenvermelde termijnen wordt de Afnemer geacht het geleverde respectievelijk de installatie
te hebben goedgekeurd. Reclames hoeven in dat geval niet meer door D-Line B.V. in behandeling te worden
genomen.
10.4
De Afnemer dient alle door D-Line B.V. voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking te verlenen, onder
andere door D-Line B.V. in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (laten) stellen naar de kwaliteit
en/of kwantiteit van de geleverde zaken en de installatie daarvan.
10.5
Acceptatie van retourzendingen door of namens D-Line B.V. houdt geen erkenning van gebreken aan het geleverde
dan wel erkenning van aansprakelijkheid in.
11. Overmacht
11.1
In geval van overmacht zal D-Line B.V. gerechtigd zijn te harer keuze de uitvoering van de overeenkomst als
(buitengerechtelijk) te ontbinden of de bestelling te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding jegens de Afnemer
gehouden te zijn. D-Line B.V. dient hiervan aan de Afnemer terstond schriftelijk mededeling te doen.
11.2
Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van D-Line B.V. onafhankelijke, ten tijde van het tot stand komen
van de overeenkomst al dan niet voorzienbare omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of
blijvend verhinderd wordt of waardoor die nakoming in redelijkheid niet meer van D-Line B.V. te vergen is. Als
zodanige omstandigheden gelden in ieder geval: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, boycot, oproer, staking, stagnatie
of moeilijkheden bij de productie en/of bewerking door D-Line B.V. of door een onderneming waarvan D-Line B.V.
grond of hulpstoffen betrekt of bij het eigen of door derden verzorgde transport, overheidsmaatregelen zoals het niet
verkrijgen van vergunningen en in- en uitvoerverboden, brand, stormschade en overstroming.
12. Aansprakelijkheid
12.1
Geringe afwijkingen in de geleverde zaken ten opzichte van de beschrijvingen en afbeeldingen in catalogi, brochures
en uitgebrachte offertes die binnen de gebruikelijke of krachtens de ter zake toepasselijke voorschriften en normen
aanvaardbare toleranties blijven of nuances in de weergegeven kleur van de geleverde zaken betreffen, leden niet tot
tekortkomingen van D-Line B.V. Dergelijke afwijkingen geven de Afnemer bovendien nimmer recht de overeenkomst
op andere gronden aan te tasten.
12.2
D-Line B.V. is nimmer aansprakelijkheid voor enigerlei bedrijfs- of andere gevolgschade uit welken hoofden dan ook.
Het gebruik van de geleverde/geïnstalleerde zaken komt geheel voor risico van de Afnemer. Voor andere door de
Afnemer geleden schade is D-Line B.V. slechts aansprakelijk indien de Afnemer bewijst dat het ontstaan van die
schade te wijten is aan schuld van D-Line B.V. , haar medewerkers, werknemers, vertegenwoordigers en overige
personen die D-Line B.V. inschakelt bij de uitvoering van haar verbintenissen.
12.3
De omvang van de artikel 12.2 bedoelde aansprakelijkheid van D-Line B.V. is beperkt tot de hoogte van de in de
desbetreffende factuur vermelde koopprijs.
12.4
De Afnemer vrijwaart D-Line B.V. voor iedere aanspraak van derden ten aanzien van het gebruik van de door D-Line
B.V. aan de Afnemer geleverde zaken.
12.5
Geen beroep op enig beding tot beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden kan
worden gedaan door degene die de schade opzettelijk of bewust roekeloos heeft veroorzaakt.
13 Verzekering
13.1
Vanaf het moment van de levering dient de Afnemer de door D-Line B.V. geleverde zaken genoegzaam tegen alle
verzekerbare risico’s te verzekeren.
13.2
Vanaf het moment van de levering dient de Afnemer zich genoegzaam tegen alle uit het gebruik van de door D-Line
B.V. geleverde zaken voortvloeiende aanspraken van derden te verzekeren.
14 Overdracht rechte en verplichtingen
14.1
De Afnemer kan de uit een overeenkomst met D-Line B.V. voortvloeiende rechten en verplichtingen slechts met
voorafgaande schriftelijke toestemming van D-Line B.V. aan derden overgedragen.
14.2
D-Line B.V. is te allen tijde bevoegd de uit een overeenkomst met de Afnemer voortvloeiende rechten en
verplichtingen aan derden over te dragen. Voor de nakoming van aan derden overgedragen verplichtingen blijft DLine
B.V. evenwel tevens zelf jegens de Afnemer aansprakelijk.
15 Toepasselijk recht
15.1
De relatie tussen D-Line B.V. en de Afnemer zal uitsluitend worden beheerst door Nederlands Recht. Alle geschillen
betreffende de overeenkomsten waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, dienen te worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Bosch.

Terug naar boven